Årsmøte Tvedestrand Fotballklubb

3. mars 2022

Dagsorden:
1. Valg av dirigent.
2. Valg av referent.
3. Velge 2 til å underskrive protokollen.
4. Godkjenne innkalling.
5. Godkjenne saksliste.
6. Årsberetning.
7. Regnskap 2021.
8. Budsjett 2022.
9. Innkommende forslag.
10. Fastsette kontingent 2022.
11. Valg.

STYRET